Pune Municipal Corporation
Marriage Registration System

 

 

विवाह नोंदणी संगणक प्रणालीमध्ये दि.०१/०१/२०२२ पासुन नोंदणी क्रमांक व पावती क्रमांक २०२२/१ असे सुरवात होत आहे याची नोंद/दक्षता घावी.

 
 


Unsplashed background img 1